Savitumas – gamtamokslinės krypties įgyvendinimas taikant projektinio darbo metodą, kuriant edukacines erdves bei taikant inovacijas šiuolaikiniame ugdymo procese.           

Mūsų istorija

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“, kuriame buvo trylika grupių, savo veiklą pradėjo 2008 m. lapkričio mėn. 4 d., adresu I. Kanto al. 7A, Vilniuje. Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

 

2018 m. vykdant darželių plėtrą, mūsų įstaigai priskirtas trijų grupių filialas – adresu Įsruties g. 27- 101, o 2020 m. priskirtas dviejų grupių filialas – adresu Vydūno g. 2-57A

 

2020 metais iš viso darželyje veikia aštuoniolika grupių – iš jų penkios ankstyvojo amžiaus, dešimt ikimokyklinio ir trys priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Ugdymas vyksta lietuvių, rusų ir lenkų

kalbomis. Iš viso darželyje ugdomi 364 vaikai.

Darželio tikslas

Bendradarbiaujant su šeima ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. 

 

Ugdymo procesą darželyje organizuoja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko modernias ugdymo technologijas.

 

 

Mūsų vizija – vaiko sveikatą, individualumą ir kūrybiškumą puoselėjanti ugdymo įstaiga, kurioje gera ugdyti(-is) ir dirbti, kurioje kiekvienas yra gerbiamas, svarbus, saugus, tobulėjantis bei atviras kaitai.

Mūsų misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atliepiančias šeimos lūkesčius, orientuotas į vaiko sveikatos, saviraiškos ir kūrybiškumo stiprinimą.

Bendruomenės vertybės

„Pilaituke“ pasitikėjimu grindžiama bendra veikla sukuria sąlygas veikti išvien, būti viena didele komanda. Tai visos įstaigos bendruomenės kasdien kuriamas įdirbis, nes be vienos grandies nebūtų visos didelės ugdymo pilies. Kai žinai, kad brangiausias turtas yra gerose, patikimose profesionalų rankose, atsiranda pasitikėjimas sistema pedagogais, specialistais.

 

Mes visada siekiame pozityvumo, kuris moko svarbių socialinių įgūdžių, pagarbos, rūpinimosi kitais, gebėjimo spręsti problemas. Pozityvumas vaikams ir visai mūsų bendruomenei padeda atrasti savo galias ir stipriąsias puses.

 

Mūsų pažangumas –  darbas su vaikais, nuolatinis žinių gilinimas, kompetencijų tobulinimas, kūrybinių klodų atradimas, technologijų įvaldymas, įžvalgų formavimas, nuolatinis judėjimas kartu su augančiu vaiku, kintančia individualia pažanga.

Sėkmingos darželio veiklos pamatas yra bendradarbiavimu grįsti santykiai, kurie aprėpia bendruomenės partnerystę, įtraukiant kiekvieną darželio bendruomenės narį į kokybišką, bendradarbiavimo santykiais grįstos, kompetencijų ugdymąsi užtikrinančios mokyklos, kaip besimokančios bendruomenės vizijos, kūrimą.

Pilaituko Bendruomenės interaktyvi knyga