2021 m. vasario mėn. darželis įsitraukė į  mokymų programą „Besimokančių darželių tinklas”. Programoje dalyvauja 39 darželio pedagogai ir specialistai. Dalyvavimas mokymų programoje tęsiamas ir toliau. 

Darbuotojai gilina mokėjimo mokytis įgūdžius. Gerinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika, taikant mokymosi bendradarbiaujant strategiją.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija 

2024 m. sausio 31 dieną lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ vyko  Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų ugdymas(is) darželio inovatyviose vidaus ir lauko erdvėse”. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, švietimo pagalbos specialistus keistis pažangia metodine bei praktine patirtimi, ugdymo turinio naujovėmis apie inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą(si) bei jų praktinį pritaikymą vaikų ugdymui(si). Kviečiame pasižiūrėti konferencijos leidinį. 

2021 m. kovo – gegužės mėn. darželyje vyko 3 modulių kvalifikacijos tobulinimo programa „Sisteminio grįžtamojo ryšio taikymas ikimokyklinėje įstaigoje siekiant ugdymo kokybės gerinimo”. Programos tikslas – ugdyti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją suteikiant žinių ir įgūdžių kaip kokybiškai teikti grįžtamąjį ryšį tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko pažangą.

2021 m. kovo – gegužės mėn. darželyje vyko 3 modulių kvalifikacijos tobulinimo programa „Sisteminio grįžtamojo ryšio taikymas ikimokyklinėje įstaigoje siekiant ugdymo kokybės gerinimo”. Programos tikslas – ugdyti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją suteikiant žinių ir įgūdžių kaip kokybiškai teikti grįžtamąjį ryšį tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko pažangą.

2021 m. kovo 25 d. vyko „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas taikant grįžtamąjį ryšį ir komandinį darbą” mokymai mokytojų padėjėjoms. Mokymu metu pedagogų padėjėjai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas įgydami naujų žinių apie grįžtamojo ryšio taikymą ir komandinio darbo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

2020 m. lapkričio 25 d. surengta nuotolinė respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė vaizdo konferencija „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – sėkmingo ugdymo (-si) pagrindas”. 

Konferencijoje dalyvavo 140 dalyvių iš Vilniaus, Panevėžio, Pasvalio, Trakų, Širvintų, Šakių ir Ignalinos miestų bei rajonų švietimo įstaigų. Parengta 16 pranešimų. Bendruomenei sukurta interaktyvi, virtuali knyga, kuri apibendrina darželio 12 metų patirtį.

Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė 2020 m. spalio 9 dieną ir lapkričio 6 d. vedė mokymus „Vaiko kalbinės raidos skatinimas ir ugdymas“. Pedagogams buvo pristatyti moksliniai tyrimai, kuriais remiantis nurodoma, kada vaiko kalbos ugdymas yra pats efektyviausias, kokie metodai ir būdai yra tinkamiausi vaiko kalbinės raidos skatinime.

2020 m. rugsėjo 10-11 dienomis lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ vyko mokymų programa tema „Agresijos prevencija ir valdymas“. Mokymus vedė doc. dr. Rolandas Paulauskas. Mokymu metu buvo atliekamos praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir  jų aptarimas. iavimas ir  jų aptarimas. 

 

2020 m. vasario 6 d. darželis reprezentavo įstaigą, atstovaudamas valstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas, renginyje „Atverkime naujas galimybes Lietuvoje“. Šio renginio metu darželyje lankėsi delegacija iš Poltavos miesto (Ukraina). Apsilankymo metu svečiams buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema ir vienas iš vaikų  ugdymo tarpsnių – ikimokyklinis ugdymas. Svečiai turėjo galimybę pabūti ne tik klausytojais, bet ir aktyviais dalyviais, išbandant pedagogų siūlomas idėjas įvairiose edukacinėse erdvėse.

2019 – 2020 m. įstaigoje buvo organizuojami seminarai pedagogams pedagoginėmis-psichologinėmis temomis: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų lytiškumas. Ugdymas atsižvelgiant į raidos tarpsnius“, „Struktūruotas mokymas“, „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais“. Pedagogai dalyvavo organizacijos „Projektų įgyvendinimo grupė“ 10 nemokamų paskaitų cikle apie streso valdymą. Mokymus vedė psichologė-psichoterapeutė Rūta Zajauskienė.

 

Vaikų raidos centro ergoterapeutė I. Butkienė 2019 m. spalio mėn. organizavo mūsų   darželio pedagogams ir specialistams seminarų ciklą „Vaikų turinčių ASS savarankiškumas, komunikacija ir elgesys“. Teikė konsultacijas pedagogams dėl darbo su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. 

 

2019 m. spalio mėn. pedagogė ir psichologė dalyvavo ABA / VB terapijos „Taikomosios elgesio analizės“ savaitės trukmės mokymuose. Taip pat vyko praktinės konsultacijos grupėje pedagogams, specialistams ir tėvams. Sukurta individuali ugdymo  programa „Vaiko kalbinės raidos skatinimas ir ugdymas“.

 

2019 m. lapkričio 14 d. psichologas, pedagoginės psichologijos magistras, lektorius, Lietuvos psichologų sąjungos narys Evaldas Karmaza vedė mokymus pedagogams „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais”. Pristatytos įvairios bendravimo su tėvais formos, atsakomybės ribos, susitikimų ir aptarimų temos. 

Vilniaus lopšelyje darželyje „Pilaitukas“ 2018-2019 m. kovo balandžio mėn. vyko paskaitų – diskusijų ciklas pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms:  „Pedagogų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiojo ugdymo sąlygomis“. Paskaitų – diskusijų ciklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.  Paskaitų – diskusijų organizatoriai:  VšĮ „Vaikų ugdymas“ vadovė dr. Sigita Burvytė ir lopšelis – darželis „Pilaitukas“.

Paskaitų – diskusijų metu pedagogai ir auklėtojų padėjėjos kursis savąjį žinojimą apie vaikų harmoningų ugdymo(si) sąlygų sukūrimą, sieks pažinti save bei vaikus, sprendžiant problemines vaikų ugdymo(si) situacijas. Praktinių užsiėmimų metu pedagogai susikurs pozityvius vaikų ugdymo(si) metodus ir gebės juos pritaikyti kasdieninėse vaikų ugdymo(si) situacijose.2017 m. kovo 9 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus lopšelių – darželių „Pilaitukas“ ir „Gilužis“ pedagogams ir specialistams. Tema: „Pedagogų darbo su tėvais specifika pagal emocinio intelekto kriterijus“, vedė lektorė Mg. Gintarė Visockė.

 

 

2016 m. spalio 19  d. organizuotas seminaras „Tarptautinės programos „eTwinning“  veiklos mažųjų ugdyme“ Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto lopšelių-darželių ,,Pilaitukas“, „Gilužis”, „Gintarėlis”, „Medynėlis” ir „Krivūlė”  priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir administracijos darbuotojos. Seminaro moderatorės: programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione Loreta Tarvydienė ir lopšelio – darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė. Plačiau.

2016 m. kovo 16 d. vyko respublikinė konferencija „Priešmokyklinis ugdymas: dabartis ir perspektyvos“ organizuota kartu su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija. Pranešimus skaitė: LEU dr. Milda Brėdikytė ,,Kaip žaidžia mūsų šešiamečiai“,  LEU dr. Sigita Burvytė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai ir jų raiška“, Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“  ,,Pilaitukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Raminta Užusienienė ir Sigita Norvilienė ,,Ugdymuisi patraukli aplinka priešmokyklinio amžiaus vaikui“ ir ŠMM vyr. specialistė   Laima Jankauskienė „Priešmokyklinis ugdymas: kas, kodėl, kaip?“.

2016 m. kovo 9 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus miesto lopšelių – darželių „Medynėlis“ ir „Coliukė“ pedagogams. Aptartos temos: interaktyvių metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei išbandytos bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais) Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“  (pranešėjai: auklėtoja metodininkė R. Užusienienė, vyresnioji auklėtoja  Virginija Dagilienė, vyresnioji auklėtoja  Ramunė Cerebiejienė, vyresnioji auklėtoja  Inga Bogdevič, auklėtoja Dovilė Piedzevičiūtė, auklėtoja S. Norvilienė). Seminaro moderatorė Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

2015 m. balandžio 22 d. Vilniaus miesto pedagogams, tėvams, specialistams „Šiuolaikiška, aktyvi ir kūrybiška – ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystė” (pranešėjai: auklėtoja S. Norvilienė, vyresnioji auklėtoja R. Užusienienė, ugdytinių mamos A. Valančauskienė ir J. Siomina; stendinių pranešimų rengėjai V. Ibelhautienė ir I. Višniakova; bei Vilniaus miesto pedagogai). Konferencijos moderatorės: Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

2015 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto logopedams ir pedagogams

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų rišliosios kalbos ypatumai. Metodikos pristatymas“

(pranešėjai: logopedė B. Brazdauskienė, vyresnioji auklėtoja R. Užusienienė; vyresnioji auklėtoja V. Dagilienė; įstaigos pedagogai pristatė į parodą priemonės rišliosios kalbos ugdymui).

Pristatyta Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ logopedės metodininkės Benediktos Brazdauskienė sudaryta knyga „Žaidimėlį žaisim“.