Darželio direktorė Rasita Gylienė

Remiantis švietimo teisės aktais, šiuolaikinės vadybos mokslu, modernaus švietimo tendencijomis, užtikrinu vienodas galimybes pasiekti aukščiausią ugdymo kokybę, sudarant vienodas sąlygas vaikų saviraiškai, kultūrinei ir pažintinei veiklai.

Kartu su įstaigos bendruomene rengiu ir dalyvauju miesto ir šalies lygio projektuose, taip, kad jie būtų panaudoti įstaigos plėtros gerinimui. Tobulinu ir įgyvendinu įstaigos veiklos strategiją, tėvų švietimo ir informacijos poreikius tenkinančią sistemą, kuri tenkina tėvų, vaikų ir bendruomenės lūkesčius bei poreikius.
Inicijuoju bendravimą ir bendradarbiavimą su įvairiais socialiniais partneriais, savivaldybės ir šalies lygmeniu, organizuoju ryšių su socialiniais partneriais užmezgimą, sutarčių pasirašymą.

Siekis būti bendruomeniškais, įžvalgiais, nuolat tobulėjančiais – tai vertybės, kurias nuolat brandiname lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“ . Juk čia ugdome savo tradicijų tęsėjus, ambicijų autorius – mūsų ateities kūrėjus. Kiekvieno bendruomenės nario atsakomybė užtikrinti vaikų ugdymą aukščiausiu lygiu.
Mūsų įstaiga prisideda prie laimingiausio žmogaus gyvenimo laikotarpio- vaikystės.

Direktorė Rasita Gylienė

Darželio direktorės gyvenimo aprašymas

Ataskaita už 2022 m. 

2022 m. vadovo veiklos ataskaita už 2021 m.

2021 m. vadovo veiklos ataskaita už 2020 m.

2020 m. vadovo veiklos ataskaita už 2019 m.

2019 m. vadovo veiklos ataskaita už 2018 m.

 

 Darželio darbuotojai

 

Darželio Darbo taryba:

Inga Četrauskienė

Ramunė Cerebiejienė

Sigita Norvilienė

Darbuotojai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Sekretorė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė (auklėtoja)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė

Fizinio lavinimo pedagogė

Logopedas

Psichologas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja (auklėtojos padėjėja)

Dietistė

Virėja

Pastatų prižiūrėtojas

Sandėlininkė

Skalbėja

Sargas

Kiemsargis

Valytoja

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas