Darželio aplinka atitinka daugumos bendruomenės narių poreikius. Ugdymo (si) aplinka yra saugi, patogi, patraukli, funkcionali, greitai pritaikoma skirtingoms veikloms, informatyvi, su aiškiomis vizualiomis ir (ar) garsinėmis nuorodomis.

Atskiriamos ir aiškiai pažymimos žaidimų, valgymo, nusiraminimo, tualeto, grupinės veiklos, lauko, poilsio zonos. Esant poreikiui, įrengiama atskira darbo zona grupėje. Darželyje pažymimos salės, specialistų kabinetai. Zonoms žymėti naudojama ,,Bendraukime paveikslėliais“ vizualinė medžiaga.

Darželio dienotvarkė pakabinama matomoje vietoje, pateikiama vaizdžiai, vaikui suprantamai. Esant poreikiui parengiama  individuali, vaizdinė dienotvarkė. Naudojama ,,Bendraukime paveikslėliais“ vizualinė medžiaga, ,,Poko“ poreikių kortelės.

Sumažinamas perteklinis stimulų – plakatų, žaislų kiekis. Pavojingos teritorijos atskiriamos skiriamaisiais ženklais arba juostomis.

Grupėse įrengtos erdvės, kuriose vaikai gali nusiraminti ir tenkinti įvairius sensomotorinius poreikius – įvairių pojūčių stimuliacijai  naudojamos guminės, masažinės, šviečiančios edukacinės priemonės.

Darželyje įrengtos sensorinės sienelės, sensorinis kambarys. Sukurta sensorinė aplinka, kurioje vaikas mokosi integruoti gaunamus pojūčius palaipsniui. Vaikas susidūręs su įvairiais dirgikliais ir stimulais žaisdamas gali išmokti moduliuoti savo pojūčius, susitvarkyti su iššūkiais, prisitaikyti įvairiose aplinkose, nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Grupėse naudojamos socialinės istorijos, vizualinės elgesio taisyklės. Piešinukais/ nuotraukomis iliustruojamos įvairios instrukcijos: kokios priemonės vaikui reikalingos ant stalo, ką apsirengti einant į lauką, kaip plautis rankas, kaip nurimti, tinkamai išreikšti jausmus ir pan.

Įstaigoje vaikų pageidaujamas elgesys yra skatinamas.

Darželis aprūpina SUP turinčius vaikus specialiosiomis mokymo priemonėmis bei ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, reikalingomis teikti kokybišką ugdymo(si) paslaugą. Įstaigoje numatyti kriterijai, kurie padeda administracijai, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visiems, ugdantiems SUP turinčius vaikus, pasirinkti tinkamas specialiąsias ugdymo(si) priemones. Priemonės yra kasmet atnaujinamos

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones pažintinių sunkumų turintiems vaikams:

 • abstrakti informacija paaiškinta, iliustruota konkrečiais žodžiais, vaizdais, daiktais;
 • neperkrauta detalėmis ir išryškina esmines, nagrinėjamo objekto, reiškinio dalis ar savybes;
 • neperkrauta tekstu; tekstas aiškus, paprastas;
 • skatinanti praktinius veiksmus (dėliojimą, lankstymą, eksperimentavimą, kt.);
 • leidžianti dirbti savarankiškai ir įgalinanti pasitikrinti atliktą darbą;
 • sudaryta iš nuoseklių panašaus tipo pratimų, užduočių serijų, sudarančių sąlygas vaiko mąstymo ypatumus atitinkančiu tempu suprasti konkretų užduoties atlikimo principą (neturi būti ,,šokinėjama“ nuo vienos temos prie kitos).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones girdimojo suvokimo sunkumų turintiems ugdytiniams:

 • iliustruoja žodinę medžiagą, vaizdinė medžiaga turi būti glausta ir informatyvi (įv. schemos, lentelės, piešiniai, kt);
 • padeda įsiminti žodžiu pateiktą informaciją (grafiniai vaizdai, diagramos; taisyklių, formulių, sąvokų, terminų ar simbolių rinkiniai ir kt.);
 • skatina samprotavimą (įv. dėlionės, didaktiniai kortelių žaidimai ir kt.).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones regimojo suvokimo sunkumų turintiems ugdytiniams:

 • neperkrautos vizualine informacija, pateikia paprastų vizualinių elementų sistemas;
 • paprastos ir informatyvios grafinės išraiškos;
 • kiekviena parengta laikantis vienos pasirinktos grafinės išraiškos (suvienodintas šriftas, vienos rūšies diagramos ir pan.);
 • papildo ugdymą kita jusline patirtimi, žodine informacija (garso įrašai);
 • tikslina regimąjį skyrimą (dydžių, formų loto ir kt.);
 • tikslina regimąjį visumos suvokimą (įv. dėlionės, mozaikos ir kt.).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones koordinacijos sunkumų turintiems ugdytiniams:

 • padeda įsisavinti mokomąją medžiagą tik vaizdine (vaizdo įrašai ir kt.) arba tik garsine forma (garso įrašai ir kt.);
 • lavina konstravimo įgūdžius (mozaikos, dėlionės, erdvinės konstrukcijos ir pan.);
 • integruoja kuo daugiau pojūčių (regos, lytėjimo, klausos ir kt.).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones atminties sunkumų turintiems ugdytiniams:

 • teikia papildomą informaciją (įvairių taisyklių, formulių, kortelių rinkiniai, žinynai, žodynai, enciklopedijos);
 • pateikia informaciją dalimis;
 • lavina girdimąją atmintį (garso įrašai);
 • lavina regimąją atmintį (vaizdo įrašai, schemos ir pan.).

Kai asmuo negali bendrauti kalba, t. y. kalbėti, jis vartoja alternatyvios komunikacijos priemones (tai gali būti daiktai, paveikslėliai, simbolių sistemos, komunikacinės priemonės bei prietaisai, kompiuteris).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo priemones kurčiajam arba neprigirdinčiajam:

 • ugdo komunikacinius vaiko gebėjimus, t. y. padėtų jam pateikti arba gauti informaciją jam suprantamu būdu (dažniau rašytine, o ne sakytine kalba, siejant rašytinį tekstą su vaizdine informacija – paveikslėliais (paveikslėlių serijomis) ar schemomis);
 • plečia vaikų žodyną (ugdymo(si) priemonėje yra pateiktas sudėtingesnių sąvokų aiškinimo žodynėlis, nauja leksika iliustruota arba paaiškinta jau žinoma/dažniau vartojama leksika);
 • lavina abstraktų mąstymą (suvokti priežasties-pasekmės ryšius ir apibendrinti aptartą medžiagą braižant grafikus arba schemas, pildant lenteles ir pan.);
 • lavina vaizduotę (kai vaikui siūloma apibendrinti, sisteminti detaliai aptartus faktus papildant (arba piešiant) paveikslėlius, paveikslų serijas, komiksus).

Kochlearinio implanto naudotojui ypač svarbi galimybė gauti, suprasti bei pačiam pateikti informaciją sakytine kalba. Taigi renkantis ugdymo(si) priemonę tokiam vaikui, atkreipiamas dėmesys į tai, kokia ugdymo(si) priemonė padeda geriau ugdyti sakytinės kalbos įgūdžius – ar ta, kurioje audio įrašai ir vaizdinė medžiaga pateikta atskirai, ar audiovizualinės programos, kuriose išgirstą informaciją galima susieti su rašytine kalba ir/ar vaizdu.

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones regos sutrikimą turintiems ugdytiniams:

 • ugdo orientavimąsi erdvėje ir mobilumą (pvz.: Baltoji lazdelė, abėcėlė Brailio raštu; Brailio rašto, taktilinių piešinių knygelės; mozaikos; specialiai pritaikytos kaladėlės, lentelės su iškiliomis detalėmis ir kitos priemonės, kuriomis pradedamas Brailio rašto pažinimas-mokymas, kalbos sintezatoriai bei kita garsu ar lytėjimu prieinama informacija ar tam tinkamos priemonės ir kt.);
 • ugdo kasdienio gyvenimo įgūdžius ir savarankiškumą. (pvz.: akliesiems pritaikyta buitinė įranga, buitiniai prietaisai ir įrankiai, kurie padeda sukurti kasdienio gyvenimo aplinką ir veikti joje);
 • ugdo skaitymo įgūdžius. Silpnaregiams rekomenduotini tekstai padidintais rašmenimis. Patogiausi yra paryškinti 14 – 28 dydžio, vienodo storio (Tahoma, Verdana, Arial tipo) rašmenimis spausdinti tekstai. Įprastų tekstų skaitymui rekomenduojama naudoti vaizdą didinančias optines priemones;
 • rašytinius tekstus pateikti garsiniu formatu ar garso įrašų pavidalu;
 • nematantiems formuoja vaizdinius (ypač naudojant taktilinius pojūčius (pvz.: specialūs muliažai, maketai, reljefiniai piešiniai, kt.);
 • ugdo kompiuterinio raštingumo įgūdžius (pvz.: naudojant kalbos sintezatorių arba Brailio rašto eilutę akliesiems arba ekrano didininmo prietaisą silpnaregiams; kompiuterinę įrangą, transformuojančią rašytinį tekstą į sintetinę, garsinę kalbą arba šį tekstą atspausdinti plokščiuoju (reginčiųju) arba iškiliuoju Brailio raštu);
 • ugdo gebėjimą organizuoti laisvalaikį ir rekreaciją (pvz.: sportas, muzikiniai įrašai, įgarsinta grožinė literatūra, kt.).

Pagrindiniai kriterijai parenkant ugdymo(si) priemones judesio ir padėties sunkumų turintiems ugdytiniams: 

 • lavina smulkiąją motoriką;
 • padeda atlikti smulkių judesių reikalaujančias užduotis (pvz.: trafaretai, lekalai ir kt.);
 • ugdo kalbinius – komunikacinius gebėjimus;
 • padeda įsisavinti alternatyvios komunikacijos sistemas;
 • įgalina bendrauti alternatyvios komunikacijos būdu naudojant programine įranga;
 • leidžia vaikui dirbti pasirinktu tempu.

Ugdymo įstaigos prieinamumo vertinimą galite pamatyti www.stasis.lt