Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės  patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Mokestis už darželį

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Lopšelio-darželio “Pilaitukas” nelankymo ligos metu tvarkos aprašas.

Tėvų pildoma pažyma dėl neatvykimo į darželį, susirgus vaikui. 

Už maitinimą

Mokestis už maitinimą skaičiuojamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą (jeigu ji nepateisinta) mėnesio dieną

Už maitinimą

Mokestis už maitinimą grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas

2,20 EUR už dieną

Lopšelio grupėje

2,50 EUR už dieną

Darželio grupėje

1,70 EUR už dieną

Lopšelio grupėje

1,90 EUR už dieną

Darželio grupėje

 
 
Už ugdymą

Mokestis ikimokyklinės įstaigos poreikiams tenkinti, už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas)

– 1,00 EUR už dieną
– 0,50 EUR už dieną Socialiai remtinoms šeimoms

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas

iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

Nemokamas maitinimas

Priklausomai nuo šeimos pajamų vaikams taikomos lengvatos – nemokamas maitinimas.

Nemokamas maitinimas teikiamas socialiai remtiniems vaikams pagal:

Vaikų maitinimo tvarka

 • Lopšelyje – darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Tvarkos aprašas. 
 • Maistas kasdien gaminamas lopšelio – darželio „Pilaitukas“ virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto tiekėjai yra UAB “Handelshus”, UAB “Sanitex”, UAB “Žemaitijos pienas”, UAB “Avanta”, UAB “Laukesta”, UAB „Litbana“.
 • Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos.
 • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Maisto Veterinarinės tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu taip pat gali susipažinti grupių stenduose.

Bendravimas ir bendradarbiavimas

N u o s t a b u, jog lopšelio – darželio „Pilaitukas“ ugdytinių šeimos aktyviai įsitraukia ne tik į grupės ritualus bei susitarimus su auklėtojomis, bet ir stengiasi kurti aplinką, kurioje vaikui būtų gera, saugu ir smagu. Tai skatina diskutuoti apie tai, ką reiškia „ugdymas, orientuotas į vaiką“, apie vaiko individualumą, pomėgius, kad kiekvienas vaikas darželyje gerai jaustųsi ir sėkmingai augtų. Šiandien galima drąsiai pasakyti – veikla kartu sudaro sąlygas: augimui, tobulėjimui, atvirumui pokyčiams.

 • Kasmet organizuojame projektą „Smagus laikas būti kartu“, kurio metu kviečiame visus tėvelius perimti ugdomojo proceso vadeles į savo rankas. Drauge su vaikais kūrėte, kepėte, gaminote, mokėtės naujų dalykų, susipažinote su aplinka.
 • Prisijungėte prie „Edukacinių talkų“ grupėje – gaminote priemones vaikų veiklai: pirštukines lėles, siuvote vaisius ir daržoves, matematikai bei kalbai įtvirtinti skaičius, užduotėles, raideles.
 • Puoselėjate vieningumą bei komandinį vaiko žaidimą – perkate kūno kultūros aprangas: ko tik mes nematėme – vienodos spalvos, vardai, grupių inicialiai! 
 • Plėtojate vaiko norą mokytis – atnešate įvairių priemonių susijusių su savaitės tema, plečiat vaiko akiratį įvairiomis, netradicinėmis priemonėmis, kurios skatina pedagogą kuo daugiau vaikams parodyti, paaiškinti.
 • Organizuojate vaikams išvykas, edukacinius užsiėmimus įstaigoje ir už įstaigos ribų – kaip smagu pamatyti vaiko akis, kuomet jis turi unikalią galimybę, su grupės draugais, išvykti už įstaigos ribų pamatyti ką nors nauja, neatrasto.
 • Prisidedate, prie įstaigoje ir už įstaigos ribų, organizuojamų projektų, parodų, akcijų, kurios vienija siekti užsibrėžto tikslo, padėti mažiau turintiems, padeda atsiskleisti Jūsų kūrybiškumui bei kūrybiniam polėkiui. 
 • Dalyvaujate Pozityvios tėvystės kursuose, organizuojamuose įstaigoje, kurių tikslas – padėti tėvams rasti tinkamiausius vaikų ugdymo probleminių situacijų sprendimo būdus.
Tik susivieniję – mes galinga –  „Pilaituko“ jėga!

Pagalba tėveliams  ⤵