SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

KAS TAI YRA? 

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
Įvertinimas – vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas. Jį atlieka pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – psichologai, logopedai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, neurologai.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

KAM ATLIEKAMAS?

Vilniaus miesto vaikams, kai reikia geriau suprasti jų gebėjimus ir tai, ar jiems nereikalinga papildoma pagalba.

Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau Tarnyba) vertinami asmenys nuo 3 iki 18 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje), kurie gyvena Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje ir yra ugdomi Vilniaus m. savivaldybės ugdymo mokyklose, vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba. Vertinimas atliekamas tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.

KAIP PASIRUOŠTI?

Aptarkite vertinimo poreikį su ugdymo įstaiga arba medikais, pasiimkite reikiamus dokumentus ir užsiregistruokite.

 • Vertinimo poreikį, prieš kreipiantis į Tarnybą, rekomenduojame aptarti su lankomos ugdymo arba medicinos įstaigos specialistais, prašant išduoti Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo arba medikų – pažymą apie nustatytus sveikatos, raidos sutrikimus.
 • Pirmą kartą į tarnybą vaiką prašome atvesti vieną iš tėvų (globėjų), nes specialistai turi surinkti informaciją apie vaiko gimimą, raidą, socialinę aplinką, sunkumus, gautą pagalbą ir kitus artimųjų pastebėjimus, susijusius su vaiku. Jūsų suteikta informacija padės tiksliau suprasti vaiko galias ir sunkumus bei poreikius.
 • Pasiruoškite skirti pakankamai laiko susitikimams, kuriuos planuosite kartu su tarnybos specialistais.
 • Pasirūpinkite, kad vaikas į tarnybą atvyktų pavalgęs ir pailsėjęs.
 • Aptarkite su vaiku, kur ir kokiu tikslu vykstate. Nuraminkite vaiką, atsakykite į jo klausimus. Galite paaiškinti, kad vykstate į įstaigą, kuri padeda geriau suprasti, kas vaikui sekasi geriausiai ir kas – sunkiau. Ten dirba žmonės, kurie mėgsta bendrauti su vaikais. Čia vaikui reiks kalbėtis, piešti, atlikti užduotis.

Atvykstant į Tarnybą atsineškite:

 • vaiko asmens dokumentą,
 • tėvų (globėjų) asmens dokumentą ir dokumentą, įrodanti, kad Jūs – teisėtas vaiko atstovas,
 • ugdymo įstaigos perengtus dokumentus:
  • švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas),
  • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą, anketą (mokiniams) (2 priedas),
  • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas),
  • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (6 priedas),
  • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas),
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų),
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Būtina išankstinė registracija telefonu (8-5) 265 0908. REGISTRACIJOS TVARKA

VERTINIMO EIGA

Kompleksinį įvertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, neurologas. Dažniausiai apsilankyti tenka bent jau keturis kartus:

 • pas psichologą, kur atliekamas skirtingų intelekto funkcijų įvertinimas,
 • pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms,
 • pas logopedą, kuris įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,
 • atvykus paskutinį kartą, specialistas (-ai) pateikia tėvams (globėjams) išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

Naudingos nuorodos: