Tiriamoji veikla, įsivertinimas


 

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas


 

Tyrimas: Tėvų ir pedagogų nuomonės tyrimas apie vaikų
pasirengimą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 
2023 m.

Dalyviai: tėvai ir pedagogai. 

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas: išnagrinėti ir palyginti tėvų ir pedagogų nuomones apie vaikų pasiruošimą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Daugumos apklaustųjų nuomone tinkamiausias amžius pradėti ugdyti vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programą priklauso nuo vaiko individualių savybių ir vaiko brandos.
 • Bendra tėvų ir pedagogų nuomone tėvai, norintys, kad jų vaikas lankytų priešmokyklinę grupę nuo penkerių metų, turėtų kreiptis į psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistus.
 • Didžioji dalis (70 proc.) apklaustųjų mano, kad vaiko lankomumas turi didelę įtaką vaiko pasiruošimui mokyklai.

Tyrimas: Įstaigos darbuotojų emocinis mikroklimatas. 2022 m.

Dalyviai: įstaigos darbuotojai

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas – ištirti įstaigos darbuotojų nuomonę apie darbo sąlygas bei santykius su kolegomis.
 • Didžioji dalis apklaustųjų įstaigos darbuotojų yra patenkinti savo darbo sąlygomis ir mano, kad įstaigos aplinka yra draugiška ir inovatyvi.
 • Emocinė įstaigos savijauta yra gera, didžioji dalis pedagogų yra patenkinti savo emocine padėtimi. Darbuotojai pastebi, kad prie jų geros emocinės savijautos prisideda palankus grupės mikroklimatas, sutarimas su kolegėmis.

Tyrimas: Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ vaikų emocinės savijautos ir jų tėvų pasitenkinimo darželyje teikiamomis paslaugomis. 2021 m.
Dalyviai: įstaigos bendruomenė.

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas –  įvertinti lopšelį-darželį „Pilaitukas” lankančių vaikų emocinę savijautą ir jų tėvų pasitenkinimą įstaigos teikiamų paslaugų kokybe.
 • Didžioji dauguma tėvų apskritai jaučiasi labai patenkinti, kad jų vaikas lanko lopšelį-darželį „Pilaitukas”.
 • Tėvai jaučiasi labiausiai patenkinti vaikams teikiama kasdiene ugdomąja veikla (vidutinis vertinimas 4,67), vaikų dienotvarke darželyje (4,61) ir darželio darbo laiku (4,57). Tyrime dalyvavę tėvai mažiausiai patenkinti prevencinių priemonių prieš COVID-19 taikymu, maitinimo organizavimu ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų organizavimu darželyje.

Tyrimas: Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės, integruojant, diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo turinį. 2021 m.

Dalyviai: įstaigos bendruomenė.

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas – ištirti tėvų ir pedagogų nuomonę apie nuotolinio ugdymo(si) organizavimą įstaigoje.
 • Ankstyvojo ugdymo pedagogus nuotolinio ugdymo procese nustebino galimybė žaismingai, kūrybingai pateikti medžiagą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus maloniai nustebino galimybė susipažinti ir išbandyti įvairias ugdymo platformas, programas lankstesnis darbo grafikas, skaitmeninių priemonių, informacijos šaltinių gausa bei galimybė dalintis, bendrauti su kolegomis ir kitais pedagogais.
 • Apie 80% ankstyvojo, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų teigia, kad siunčiama medžiaga bei rekomendacijos dėl veiklų įgyvendinimo nuotoliniu būdu jiems yra visiškai prieinama.

Tyrimas: Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų brandumą mokyklai. 2020 m.

Dalyviai: įstaigos bendruomenė.

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tėvų bei pedagogų požiūrį į vaikų brandumą mokyklai.
 • Pedagogai, mokytojai ir tėvai laikosi vieningos nuomonės, kad labai svarbus brandumo mokyklai požymis – emocinė vaiko branda.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir tėvai laikosi nuomonės, kad priešmokyklinės grupės lankymas turi įtakos vaiko brandumui mokyklai, o reguliarus priešmokyklinės grupės lankomumas įtakoja vaiko pasiekimus bei pasiruošimą mokyklai.

Tyrimas: Įstaigos emocinis mikroklimatas. 2019 m.

Dalyviai: įstaigos bendruomenė.

Visas tyrimas.

 • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, koks emocinis mikroklimatas vyrauja l/d „Pilaitukas“.
 • Įstaigos darbuotojų nuomone, reikšmingiausi veiksniai jų emocinei savijautai darbe yra darbo sąlygos bei darbuotojų tarpusavio santykiai.
 • Didžioji dalis tyrime dalyvavusių darbuotojų mato, jog jiems yra sudarytos sąlygos rodyti iniciatyvą, jie jaučiasi drąsiai galintys siūlyti savo idėjas.
 • Savo savijautą įstaigoje teigiamai vertina apie 90 procentų darbuotojų. Savijautos įstaigoje vidurkis–7,6 balai. 

Tyrimas: Kokį maistą darželyje mėgsta vaikai? 2018 m.

Dalyviai: įstaigos bendruomenė.

Visas tyrimas. 

 • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vaikų mitybos ypatumus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ bei tėvų nuomonę apie darželio maistą. 
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai privalo valgyti sveikus, kokybiškus ir jų amžiui atitinkančius maisto produktus, tiek namuose, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 • Nuo mažų dienų pradėti mokyti vaikus rinktis sveikatai palankius maisto produktus tiek namuose, tiek darželyje.

Tėvų nuomonės tyrimas apie lopšelio – darželio “Pilaitukas” ugdomąją aplinką, bendradarbiavima, ugdymo kokybę. 2017-2018 m.

Dalyviai: bendruomenė.

Visas tyrimas. 

 • Tyrimo tikslas – įvertinti mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybę bei svarbą. 
 • Ugdymas ir priežiūra mūsų įstaigoje atitinka šeimų poreikius ir lūkesčius, dauguma vaikų noriai lanko darželį. Įstaigos aplinka yra saugi, tausojanti vaikų sveikatą.

Ugdymo įstaigų strateginių tikslų pasiekimo analize už 2017 m. (Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017-07-27 įsakymu    Nr. A15-1738/17 (2.1.4-KS)
Analizė „2013 – 2018  m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo analizė”.

 • Įvertinta, kaip yra laikomasi strateginiame veiklos plane numatytų programų.
 • Pateikti pasiūlymai koreguoti 2013 – 2018 m. Strateginio veiklos plano priemones.

Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai).

 • Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai). (skaityti daugiau: Planavimo dokumentai).
 • Pedagogų savianalizės anketos, perspektyviniai planai, kompetencijų aplankai.