IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Kviečiame susipažinti su naujomis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis.

 

„Pilaituko” ikimokyklinio ugdymo programa. 

Siekis užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą. Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. 

Kviečiame susipažinti su naujomis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis.

1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

2.Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos – paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Įstaigoje dirbantys priešmokyklinio ugdymo pedagogai vadovaujasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, kurioje apibrėžtas priešmokyklinio ugdymo tikslas, uždaviniai, įgyvendinimo prielaidos ir būdai, ugdytini vaikų pasiekimai – kompetencijos, kompetencijų ugdymo gairės, kompetencijų turinio dėmenys ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gairės. Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa bei vaikų pasiekimų įvertinimu pedagogai rengia metinius perspektyvinius veiklos planus.

ĮDIEGTAS IR TAIKOMAS ŠIUOLAIKINIS „Į VAIKŲ UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTAS ATVIRASIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS“.

Planuojama atsižvelgiant į siekiamus išugdyti vaiko gebėjimus. Vaikai dalyvauja veiklos planavime „Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla“ „ką aš žinau ir norėčiau sužinoti“

VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS:

  • „IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ ŽINGSNIAI“
  • „PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS“

Vaikų pasiekimų formose išskirtos skiltys „aš galiu kitaip“, „vaiko pasiekimai atskleidžiantys, kitas vaiko interesų grupes“, sudarančios sąlygas pedagogui matyti vaiko stipriąsias puses ir jomis remiantis planuoti ugdomąjį procesą.