Tiriamoji veiklas, įsivertinimas Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas
Tyrimas “Kokį maistą darželyje mėgsta vaikai?” 2018 m. Dalyviai: bendruomenė.
 • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vaikų mitybos ypatumus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ bei tėvų nuomonę apie darželio maistą. (Visas tyrimas)
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai privalo valgyti sveikus, kokybiškus ir jų amžiui atitinkančius maisto produktus, tiek namuose, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 • Nuo mažų dienų pradėti mokyti vaikus rinktis sveikatai palankius maisto produktus tiek namuose, tiek darželyje.
Tėvų nuomonės tyrimas apie lopšelio – darželio “Pilaitukas” ugdomąją aplinką, bendradarbiavima, ugdymo kokybę. 2017-2018 m. Dalyviai: bendruomenė.
 • Tyrimo tikslas: įvertinti mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybę bei svarbą. (Visas tyrimas)
 • Ugdymas ir priežiūra mūsų įstaigoje atitinka šeimų poreikius ir lūkesčius, dauguma vaikų noriai lanko darželį. Įstaigos aplinka yra saugi, tausojanti vaikų sveikatą.
 • Tėvų manymu, svarbiausia, kad darželyje vy
Ugdymo įstaigų strateginių tikslų pasiekimo analize už 2017 m. (Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017-07-27 įsakymu    Nr. A15-1738/17 (2.1.4-KS)
Analizė „2013 – 2018  m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo analizė”
 • Įvertinta, kaip yra laikomasi strateginiame veiklos plane numatytų programų.
 • Pateikti pasiūlymai koreguoti 2013 – 2018 m. Strateginio veiklos plano priemones.
Tyrimas „Informacinių komunikacinių technologijų aplinkos kūrimo prielaidos: vaikų ugdyme, planavime, metodinių priemonių kūrime ir panaudojime“ 2015 m. Dalyviai: bendruomenė. 

 

 • Tyrimo „Informacinių komunikacinių technologijų aplinkos kūrimo prielaidos: vaikų ugdyme, planavime, metodinių priemonių kūrime ir panaudojime“ rezultatai, išvados.
 • Papildytas darželio edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo planas. (Skaityti daugiau: Planavimo dokumentai)
Tyrimas „Vaikų sveikata. Sveikatos pažymėjimų suvestinė“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-14). 

 

 • Tyrimo „Vaikų sveikata. Sveikatos pažymėjimų suvestinė“ rezultatai, išvados.
 • Parengti ugdytinių tėvams lankstinukai: „Aš ir mano dantukai“, „Mano akytės“, „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“.
 • Užsiėmimai vaikams: „Vaisiai ir daržovės“, „Aš sportuoju“.
Tyrimas „Tėvų poreikiai ir lūkesčiai, gaunama informacija apie vaiko veiklą įstaigoje“ atlikimo įstaigoje“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-7). Dalyviai: bendruomenė. 

 

 

 • Tyrimo „Tėvų poreikiai ir lūkesčiai, gaunama informacija apie vaiko veiklą įstaigoje“ rezultatai, išvados.
 • Koreguota tėvų susirinkimų struktūra.
 • Tobulinama tėvų informavimo sistema.
 • Vykdomas projektas „Tėvai-tėvams“.

(Skaityti daugiau: Tėvams bei Apie mus).

Tyrimas „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas:  mentorystė ir partnerytės“ įstaigoje“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-64). Dalyviai: Vilniaus lopšelių-darželių „Pilaitukas“ ir „Medynėlis“ pedagogai.
 • Tyrimo „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas: mentorystė ir partnerytės“ rezultatai, išvados.
 • Sudarytas bendradarbiavimo priemonių planas su Vilniaus lopšeliais-darželiais „Medynėlis“ ir „Gilužis“ (Skaityti daugiau: Socialiniai partneriai).
 Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai)
 • Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai). (skaityti daugiau: Planavimo dokumentai).
 • Pedagogų savianalizės anketos, perspektyviniai planai, kompetencijų aplankai.